Omgevingsvergunning

Een bedrijf vraagt een omgevingsvergunning aan volgens de procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag volgt op de strategische milieuplanning. De omgevingsvergunning omvat ondermeer de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en ook de milieuvergunning. Domaco is gespecialiseerd in het onderdeel milieu. Een bedrijf kan zelf de aanvraag indienen of Domaco verzoeken de aanvraag namens het bedrijf in te dienen via het “Omgevingsloket Online(OLO)”.

Bij een gecombineerde aanvraag werken wij samen met opdrachtgever/architect.
De Wet Milieubeheer is voor ons bekend terrein. Wij vragen een vergunning aan met maximale ruimte om te ondernemen. Met onze kennis van richtlijnen (PGS-richtlijnen, NRB 2001, BEVI, REVI, BRZO etc.) en uw bedrijfskennis, weet u waar u aan toe bent.

De %-aanpak

Domaco Milieumanagement werkt met de %-aanpak. Doelstelling hierbij is om een complete aanvraag in deelstappen op te stellen. Gestart wordt met een aanvraag op hoofdlijnen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor de in te dienen documenten met overheid en het bedrijf. Vooraf moet er duidelijkheid zijn over: wat kan binnen de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, wie moet informatie aanleveren en welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd?

Domaco adviseert bedrijven in het overleg met het bevoegd gezag om te komen tot een realistische, doelmatige en naleefbare voorschriften. Door positief mee te denken, zowel met het bevoegd gezag als het bedrijf, worden door Domaco de beste resultaten behaald.

100%-aanvraag

We werken stap voor stap naar een 100%-aanvraag. De snelheid van aanvragen is afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijfsactiviteiten en de gewenste opleverdatum. Een reële planning voor de aanvraag van complexe omgevingsvergunning is een jaar. Overigens hebben wij ook de ervaring dat een omgevingsvergunning zelfs binnen een week kan worden aangevraagd! Dit vraagt natuurlijk wel de medewerking van de overheid en het bedrijf.